งบประมาณ

งานงบประมาณ ภายใต้การดำเนินการของงานนโยบายและแผน ส่วนใหญ่จะเกี่ยวเนื่องกับการจัดทำคำของบประมาณ จัดทำแผนการใช้งบประมาณ ติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส โดยงบประมาณที่ใช้จะแบ่งเป็น 2 แหล่งงบประมาณใหญ่ คือ งบประมาณเงินแผ่นดินประจำปี และงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การจัดทำงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณมหาวิทยาลัย(โดยกองแผนงาน)จะจัดทำแนวนโยบายการจัดทำงบประมาณเพื่อให้คณะใช้เป็นแนวทางดำเนินการต่อไป

รายการข้อมูลงบประมาณ

Advertisements
%d bloggers like this: