งานอัตรากำลัง

งานอัตรากำลังของงานนโยบายและแผน เกี่ยวข้องกับการแสวงหาข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ภาระงานอัตรากำลังตำแหน่งต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการชี้แจงเพื่อขอรับการจัดสรรอัตรากำลังของหน่วยงาน โดยทั่วไปแล้วการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังจะยืนอยู่บนพื้นฐานของเกณฑ์ภาระงาน ซึ่งเกณฑ์ภาระงานที่ใช้ในการวิเคราะห์อัตรากำลังสายวิชาการ (อาจารย์) จะใช้เกณฑ์ภาระงาน FTES/SCCH โดยในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักงบประมาณให้ใช้เกณฑ์ภาระงาน FTES 6 หน่วยต่อบุคลากรสายวิชาการ 1 อัตรา ส่วนภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการหรือบริหารธุรการจะใช้เกณฑ์ภาระงาน 1,610 ชม./คน/ปี นอกเหนือจากเกณฑ์ภาระงานปกตินี้แล้ว การจัดสรรอัตรากำลังยังขึ้นอยู่กับนโยบายด้านอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย เช่น กรณีการจัดสรรเจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัยแก่ทุกหน่วยงาน เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่จะมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย เป็นต้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอัตรากำลัง

Advertisements
%d bloggers like this: