งานสารสนเทศ

งานนโยบายและแผนทำหน้าที่สนับสนุนสารสนเทศข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ โดยเป็นหน่วยรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานต่างๆ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามกรอบแผนงานที่คณะกำหนดไว้ สังเคราะห์-วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร สมาชิกภายในคณะและบุคคลทั่วไปที่สนใจ

ข้อมูลสารสนเทศ

Advertisements
%d bloggers like this: