งานแผนงานและนโยบาย

งานด้านแผนงานและนโยบาย เป็นงานที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนการดำเนินงานของคณะในระดับต่างๆ รวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลแผนงานเข้ากับนโยบายในระดับต่างๆ ตั้งแต่รัฐบาล กระทรวง ทบวง กรมจนถึงในระดับคณะ ทั้งนี้อาจมีการดำเนินการติดตามตรวจสอบผ่านตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานต่างๆ ร่วมกัน เช่น ตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา ดัชนีชี้วัดจากตารางดุลดัชนี(Balanced Scorecard) ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการของ กพร. เป็นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับแผนงานและนโยบาย

ไฟล์จากการประชุมสัมมนา CMU – Beyond 50 Yearsnew.gif

Advertisements
%d bloggers like this: